QOTD September 23 2016

Euripides: “The wisest men follow their own direction.”