QOTD April 8 2019

Euripides: “The wisest men follow their own direction.”